PS „Motival Development” privātuma politika


PS „Motival Development” privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskām personām informāciju par personas datu apstrādi, apstrādes nolūku un pamatu, apstrādes termiņu, personas datu saņēmēju kategorijām, personas datu aizsardzību un datu subjektu tiesībām piekļūt saviem personas datiem.
Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis un operators ir PS „Motival Development”, reģistrācijas nr. 40203164789, kontaktinformācija – e-pasts: info@motival.life, tālrunis: +371-22071727.
 
Personas dati un to ieguve
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – Datu subjekts) – potenciālo/esošo/bijušo respondentu dati, kas iegūti pētījumu veikšanas procesā. 
Personas datu kategorijas, kuras PS „Motival Development”, lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
·       Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Datu subjekts apmeklē PS „Motival Development” tīmekļa vietni www.motival.life vai jebkuru PS „Motival Development” tīmekļa vietni, kurā ir izvietota pētījuma anketa, vai sazinās ar PS „Motival Development” telefoniski vai elektroniski.
 
Personas datu apstrādes nolūki
·       Līgumu/vienošanos u.c. dokumentu sagatavošana, apstrāde un izpilde (tiesisko attiecību nodibināšana, pārgrozīšana vai izbeigšana);
·       komunikācija ar Datu subjektu, tostarp informējot to par jebkādām izmaiņām attiecībā uz PS „Motival Development” pakalpojumiem un/vai no savstarpējo līgumattiecību izrietošo informāciju;
·       pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana un uzlabošana, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;
·       tirgus izpētes, statistikas veikšana;
·       iesniegumu/ pieteikumu/ pretenziju u.c. dokumentu saņemšana un apstrāde, t.sk. atbilžu sniegšana;
·       prasījumu tiesību cesija;
·       komercdarbības auditēšana, plānošana, uzskaite un analīze;
·       valsts iestāžu, t.sk. tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde likumā noteiktajā kārtībā;
·       Aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzība, t.sk. prasījuma tiesību īstenošana, pierādījumu glabāšana iespējama strīda gadījumā ar Datu subjektu;
·       Prettiesisko darbību identificēšana un novēršana, kā arī ziņošana attiecīgajām iestādēm.
 
Personas datu apstrādes juridiskais pamats
PS „Motival Development” apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem:
·       Datu subjekta piekrišana Datu subjekta personas datu apstrādei;
·       līguma noslēgšanai un izpildei;
·       spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto PS „Motival Development” pienākumu izpildei;
·       likumīgās (leģitīmās) intereses –no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošu PS „Motival Development” leģitīmo (likumīgo) interešu realizēšanai.
PS „Motival Development” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
·       administrēt norēķinus;
·       veikt klientu izpēti;
·       tiesisko attiecību un līguma saistību izpildes nodrošināšana;
·       komercdarbības laikā apkopotās informācijas saglabāšana noteiktu laika periodu ;
·       izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
·       nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, kā arī pakalpojuma procesa nodrošināšana;
·       uzraudzīt un novērst prettiesiskas darbības, t.sk. krāpšanu;
·       vērsties tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai;
·       nodrošināt PS „Motival Development” pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi;
·       glabāt dokumentus;
·       pārvaldīt PS „Motival Development” kredītrisku.
 
Personas datu apstrāde un saņēmēju kategorijas
Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, ņemot vērā PS „Motival Development” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
PS „Motival Development” var izpaust Datu subjekta personas datus: ·
·       PS „Motival Development” grupas struktūrvienībām (administratīvos un tirgvedības nolūkos); ·
·       PS „Motival Development” sadarbības partneriem, ar kuriem kopā PS „Motival Development” piedāvā pētniecības Pakalpojumus (lai nodrošinātu šādus Pakalpojumus un produktus);
·       valsts iestādēm un citām institūcijām/iestādēm, kas pilda tiem likumā noteiktās funkcijas; ·
·       pilnvarotiem revidentiem/auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem; ·
·       PS „Motival Development” nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz atbalstu PS „Motival Development”  pakalpojumu nodrošināšanā; ·
·       publisko reģistru pārvaldītājiem;
·       parādu piedziņas sabiedrībām, kredītvēstures izpētes (kredītinformācijas) birojiem 
PS „Motival Development” izpaust personas datus citām trešajām personām (patstāvīgiem pārziņiem) šādos gadījumos:
·       datu apstrāde ir noteikta normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami PS „Motival Development” darbībā;
·       ir saņemta Datu subjekta piekrišana;
·       datu izpaušana nepieciešama PS „Motival Development” aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.
 
Kritēriji personas datu glabāšanas ilgumam
PS „Motival Development” personas datus glabā, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
·       PS „Motival Development” vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, pieteikt kreditora prasījumu, lietā nav iestājies noilgums;
·       pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus, piemēram normatīvajos aktos noteikto uzņēmuma
·       attaisnojuma dokumentu glabāšana,
·       ir spēkā piekrišana personas datu apstrādei, piemēram Datu subjekta piekrišana komerciālā paziņojuma sūtīšanai.
Datu subjekta tiesības
Datu subjektam ir tiesības:
·       piekļūt saviem PS „Motival Development” rīcībā esošajiem personas datiem,
·       pieprasīt labot savus PS „Motival Development” rīcībā esošos personas datus, kas nav precīzi,
·       Regulā noteiktajos gadījumos pieprasīt ierobežot datu apstrādi,
·       pamatotos gadījumos pieprasīt dzēst personas datus,
·       ja datu apstrāde tiek veiktai tikai uz piekrišanas pamata, atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā (piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes līdz atsaukumam veiktās datu apstrādes likumību),
·       jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz PS „Motival Development” leģitīmo interesi, balstoties uz iemesliem saistībā ar Datu subjekta īpašo situāciju.
Pieprasījumu par savu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu ar norādītu atbildes saņemšanas pasta adresi var iesniegt:
·       sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;
·       elektroniski, sūtot elektroniskā pasta vēstuli un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.
PS „Motival Development” izvērtēs saņemto pieprasījumu un sniegs atbildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Iebildumu PS „Motival Development” veiks visas pamatotās un nepieciešamās darbības, lai tos atrisinātu, pretējā gadījumā - Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ .
Privātuma politikas atjaunināšana
PS „Motival Development” ir tiesības atjaunot un papildināt Privātuma politiku. Šajā tīmekļa vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politika.
 
SĪKDATŅU (cookies) POLITIKA
Lai lietotu šo tīmekļa vietni ar Jūsu pārlūka sīkdatnēm, Jums ir jāpiekrīt mūsu sīkdatņu lietošanai atbilstoši šai politikai. Ja Jūs nevēlaties izmantot sīkdatnes, Jūs varat tās atspējot tīmekļa pārlūkā.
 
Šī politika ir mūsu privātuma politikas sastāvdaļa, un tajā ir paskaidrots:
● kas ir sīkdatne,
● kādam nolūkam izmanto sīkdatnes,
● kas ir vietējā krātuve,
● kas ir trešo pušu sīkdatnes,
● kā bloķēt vai dzēst sīkdatnes.
 
KAS IR SĪKDATNE?
Sīkdatnes ir nelielas pagaidu datnes, kas tiek saglabātas Jūsu pārlūkošanas ierīcē (datorā, tālrunī, planšetdatorā u. c.) ikreiz, kad apmeklējat tīmekļa vietni. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei saglabāt Jūsu ierīcē informāciju, kas nepieciešama noteiktu tīmekļa vietnes iespēju funkcionēšanai.
 
Kad ierīcē tiek izveidota sīkdatne, tiek saglabāta šāda informācija:
● sīkdatni izveidojušās tīmekļa vietnes adrese (domēns),
● sīkdatnes glabāšanas ilgums (no dažām minūtēm līdz pat vairākiem gadiem),
● sīkdatnes saturs.
 
Jūs varat jebkurā brīdī konfigurēt savu tīmekļa pārlūku, lai liegtu noteiktām tīmekļa vietnēm izmantot sīkdatnes. Turklāt Jūs varat dzēst iepriekš saglabātās sīkdatnes.
 
KĀDAM NOLŪKAM IZMANTO SĪKDATNES?
● Obligātās sīkdatnes. Tehniskas sīkdatnes, kas palīdz pārvaldīt Jūsu pārvietošanos tīmekļa vietnē vai nodrošina Jūsu palikšanu sistēmā. Ja Jūs tās bloķējat, atsevišķas tīmekļa vietnes daļas var darboties kļūdaini.
 
● Pielāgošanas sīkdatnes. Tās ir vajadzīgas, lai atcerētos noteiktas lietotāju izvēlnes.
● Analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes palīdz mums un trešajām pusēm reģistrēt, no kurienes vietne ir apmeklēta un kā lietotāji ar to mijiedarbojas, lai mēs varētu sagatavot analītiskos datus, kas palīdzēs uzlabot tīmekļa vietnes struktūru un saturu.
 
KAS IR VIETĒJĀ KRĀTUVE?
Vietējā krātuve ir datne, ko tīmekļa vietne izveido Jūsu ierīcē. Sīkdatnes ir tikai viens no vietējās krātuves paveidiem, taču ir arī citi. Svarīgi tos pazīt, lai Jūs varētu tos bloķēt vai dzēst to saglabātos datus.
 
● Pārlūka vietējā krātuve. Dažas tīmekļa vietnes saglabā datus pārlūka “sesijas krātuvē” (“sessionStorage”) un “vietējā krātuvē” (“localStorage”); sesijas krātuvē dati tiek saglabāti īslaicīgi, bet vietējā krātuvē — nepārtraukti. Jūs varat tos dzēst, izdzēšot pārlūka vēsturi.
Flash vietējā krātuve (“Flash vietējie kopīgotie objekti”). Flash ir pārlūka spraudnis, ko izmanto, lai papildinātu tīmekļa vietnes ar interaktīvu un multivides saturu. Flash var saglabāt datus Jūsu ierīcē.
Silverlight vietējā krātuve (“izolēti objekti”). Silverlight ir pārlūka spraudnis, ko izmanto, lai papildinātu tīmekļa vietnes ar interaktīvu un multivides saturu. Silverlight var saglabāt datus jūsu ierīcē.
● Tīmekļa bāksignāls ir izsekošanas metode, kuras pamatā ir tīmekļa vietnē integrēts attēls. Kad Jūsu pārlūks izveido savienojumu ar serveri, kur atrodas attēls, lai to lejupielādētu, Jūsu piekļuve tiek izsekota. Dažkārt tīmekļa bāksignāli ir ļoti sīki vai caurspīdīgi attēli, tādēļ lietotāji tos nepamana.
 
KAS IR TREŠO PUŠU SĪKDATNES?
Daudzas tīmekļa vietnes iekļauj iespējas/funkcijas, ko nodrošina trešās puses, piemēram:
● analītiskos datus par tīmekļa vietnes izmantošanu,
● interaktīvās kartes,
● video un multivides elementus,
● sociālās kopīgošanas pogas,
● reklāmas.
 
Šo funkciju nodrošinātāji var izmantot sīkdatnes un vietējo krātuvi, lai novērotu Jūsu pārlūkošanas paradumus un izveidotu profilu ar reklāmām, kas pielāgotas Jūsu interesēm.
Dažas no šīm funkcijām seko Jūsu pārlūkošanas paradumiem, lai izveidotu Jūsu interešu profilu un rādītu Jums aktuālas reklāmas. Sīkdatnes un vietējā krātuve ir rīki, kas palīdz ievākt informāciju par Jūsu pārlūkošanas paradumiem.
 
KĀ BLOĶĒT VAI DZĒST SĪKDATNES?
Vairums tīmekļa pārlūku ļauj Jums pilnībā atspējot sīkdatņu izmantošanu. Tie arī ļauj izdzēst sīkdatnes, ko izveidojuši konkrēti domēni/tīmekļa vietnes. Informācija, kā to izdarīt, ir pieejama Jūsu pārlūka palīdzības lapā.
 
Šī informācija ir sniegta arī tīmekļa pārlūka tiešsaistes atbalsta lapās:
● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
● Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
● Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
● Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=es_ES
● Safari IOS operētājsistēmai: https://support.apple.com/en-us/HT201265
● Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
 
Atsevišķa informācija var tikt glabāta Jūsu pārlūka vietējā krātuvē, Flash vietējā krātuvē un Silverlight vietējā krātuvē. Kā izdzēst:
● lai dzēstu pārlūka vietējo krātuvi, izdzēsiet pārlūka vēsturi,
● informācija par to, kā izdzēst Flash vietējo krātuvi, ir sniegta Adobe palīdzības lapās: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
 
Lai neļautu Google Analytics izmantot sīkdatnes:
● izmantojiet pārlūka pievienojumierīci, lai atteiktos no Google Analytics; varat to lejupielādēt vietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 
Ja Jums nepieciešama palīdzība saistībā ar citu pārlūkošanas programmatūru vai ir citi jautājumi par sīkdatnēm, ko izmanto šī tīmekļa vietne, sazinieties ar mums pa e-pastu:info@motival.life .
 
Atcerieties: ja Jūs bloķēsiet sīkdatnes, atsevišķu pakalpojumu vai funkciju darbība var tikt traucēta.