PS „Motival Development” privātuma politika


PS „Motival Development” privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskām personām informāciju par personas datu apstrādi, apstrādes nolūku un pamatu, apstrādes termiņu, personas datu saņēmēju kategorijām, personas datu aizsardzību un datu subjektu tiesībām piekļūt saviem personas datiem.
Pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis un operators ir PS „Motival Development”, reģistrācijas nr. 40203164789, kontaktinformācija – e-pasts: info@motival.life, tālrunis: +371-22071727.
 
Personas dati un to ieguve
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – Datu subjekts) – potenciālo/esošo/bijušo respondentu dati, kas iegūti pētījumu veikšanas procesā. 
Personas datu kategorijas, kuras PS „Motival Development”, lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
·       Saziņas dati, kas tiek vākti, kad Datu subjekts apmeklē PS „Motival Development” tīmekļa vietni www.motival.life vai jebkuru PS „Motival Development” tīmekļa vietni, kurā ir izvietota pētījuma anketa, vai sazinās ar PS „Motival Development” telefoniski vai elektroniski.
 
Personas datu apstrādes nolūki
·       Līgumu/vienošanos u.c. dokumentu sagatavošana, apstrāde un izpilde (tiesisko attiecību nodibināšana, pārgrozīšana vai izbeigšana);
·       komunikācija ar Datu subjektu, tostarp informējot to par jebkādām izmaiņām attiecībā uz PS „Motival Development” pakalpojumiem un/vai no savstarpējo līgumattiecību izrietošo informāciju;
·       pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana un uzlabošana, pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana;
·       tirgus izpētes, statistikas veikšana;
·       iesniegumu/ pieteikumu/ pretenziju u.c. dokumentu saņemšana un apstrāde, t.sk. atbilžu sniegšana;
·       prasījumu tiesību cesija;
·       komercdarbības auditēšana, plānošana, uzskaite un analīze;
·       valsts iestāžu, t.sk. tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde likumā noteiktajā kārtībā;
·       Aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzība, t.sk. prasījuma tiesību īstenošana, pierādījumu glabāšana iespējama strīda gadījumā ar Datu subjektu;
·       Prettiesisko darbību identificēšana un novēršana, kā arī ziņošana attiecīgajām iestādēm.
 
Personas datu apstrādes juridiskais pamats
PS „Motival Development” apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem personas datu apstrādes juridiskajiem pamatiem:
·       Datu subjekta piekrišana Datu subjekta personas datu apstrādei;
·       līguma noslēgšanai un izpildei;
·       spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto PS „Motival Development” pienākumu izpildei;
·       likumīgās (leģitīmās) intereses –no tiesiskām attiecībām vai no normatīvajiem aktiem izrietošu PS „Motival Development” leģitīmo (likumīgo) interešu realizēšanai.
PS „Motival Development” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
·       administrēt norēķinus;
·       veikt klientu izpēti;
·       tiesisko attiecību un līguma saistību izpildes nodrošināšana;
·       komercdarbības laikā apkopotās informācijas saglabāšana noteiktu laika periodu ;
·       izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
·       nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti, kā arī pakalpojuma procesa nodrošināšana;
·       uzraudzīt un novērst prettiesiskas darbības, t.sk. krāpšanu;
·       vērsties tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai;
·       nodrošināt PS „Motival Development” pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi;
·       glabāt dokumentus;
·       pārvaldīt PS „Motival Development” kredītrisku.
 
Personas datu apstrāde un saņēmēju kategorijas
Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) un citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, ņemot vērā PS „Motival Development” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
PS „Motival Development” var izpaust Datu subjekta personas datus: ·
·       PS „Motival Development” grupas struktūrvienībām (administratīvos un tirgvedības nolūkos); ·
·       PS „Motival Development” sadarbības partneriem, ar kuriem kopā PS „Motival Development” piedāvā pētniecības Pakalpojumus (lai nodrošinātu šādus Pakalpojumus un produktus);
·       valsts iestādēm un citām institūcijām/iestādēm, kas pilda tiem likumā noteiktās funkcijas; ·
·       pilnvarotiem revidentiem/auditoriem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem; ·
·       PS „Motival Development” nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, kuri sniedz atbalstu PS „Motival Development”  pakalpojumu nodrošināšanā; ·
·       publisko reģistru pārvaldītājiem;
·       parādu piedziņas sabiedrībām, kredītvēstures izpētes (kredītinformācijas) birojiem 
PS „Motival Development” izpaust personas datus citām trešajām personām (patstāvīgiem pārziņiem) šādos gadījumos:
·       datu apstrāde ir noteikta normatīvajos aktos, kuri ir piemērojami PS „Motival Development” darbībā;
·       ir saņemta Datu subjekta piekrišana;
·       datu izpaušana nepieciešama PS „Motival Development” aizskarto vai apstrīdēto tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai.
 
Kritēriji personas datu glabāšanas ilgumam
PS „Motival Development” personas datus glabā, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
·       PS „Motival Development” vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā, pieteikt kreditora prasījumu, lietā nav iestājies noilgums;
·       pastāv juridisks pienākums glabāt personas datus, piemēram normatīvajos aktos noteikto uzņēmuma
·       attaisnojuma dokumentu glabāšana,
·       ir spēkā piekrišana personas datu apstrādei, piemēram Datu subjekta piekrišana komerciālā paziņojuma sūtīšanai.
Datu subjekta tiesības
Datu subjektam ir tiesības:
·       piekļūt saviem PS „Motival Development” rīcībā esošajiem personas datiem,
·       pieprasīt labot savus PS „Motival Development” rīcībā esošos personas datus, kas nav precīzi,
·       Regulā noteiktajos gadījumos pieprasīt ierobežot datu apstrādi,
·       pamatotos gadījumos pieprasīt dzēst personas datus,
·       ja datu apstrāde tiek veiktai tikai uz piekrišanas pamata, atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā (piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes līdz atsaukumam veiktās datu apstrādes likumību),
·       jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz PS „Motival Development” leģitīmo interesi, balstoties uz iemesliem saistībā ar Datu subjekta īpašo situāciju.
Pieprasījumu par savu personas datu apstrādi un tiesību īstenošanu ar norādītu atbildes saņemšanas pasta adresi var iesniegt:
·       sūtot pa pastu kā parakstītu iesniegumu;
·       elektroniski, sūtot elektroniskā pasta vēstuli un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.
PS „Motival Development” izvērtēs saņemto pieprasījumu un sniegs atbildi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Iebildumu PS „Motival Development” veiks visas pamatotās un nepieciešamās darbības, lai tos atrisinātu, pretējā gadījumā - Datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija pieejama šeit: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/ .
Privātuma politikas atjaunināšana
PS „Motival Development” ir tiesības atjaunot un papildināt Privātuma politiku. Šajā tīmekļa vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politika.
 
COOKIES AND LOCAL STORAGE POLICY
Using this website with your browser’s cookies and local storage settings enabled requires the acceptance of our use of cookies according to this policy. To avoid cookies, it is possible to disable them in the web browser.
This policy is part of our privacy policy and explains the following:
 • What is a cookie?
 • What are cookies used for?
 • What is a local storage?
 • What are third-party cookies?
 • How do I block or delete the cookies?
WHAT IS A COOKIE?
Cookies are small temporary files stored in your browsing device (computer, telephone, tablet, etc) when you visit a website. Cookies enable the website to store information in your device necessary for certain website features to work.
When a cookie is created in your device, the following information is stored:
 • The address (domain) of the website that created the cookie.
 • The duration of the cookie (may last just some minutes or for years).
 • The content of the cookie.
You can configure your web browser at any time to block the use of cookies by certain websites. You may delete previously stored cookies as well.

 
WHAT ARE COOKIES USED FOR?
 • Essential cookies. Technical cookies necessary to manage your flow within the website or to keep you logged in. If you block them, certain parts of the website might not work properly.
 • Customization cookies. Necessary to remember certain user preferences.
 • Analytic cookies. These cookies help us and third parties to record where visits are originated and how users interact with the website, in order to create analytics that help us to enhance the website structure and contents.
 • Advertising cookies. These cookies are used to manage the advertisements displayed, their content and frequency.
 • Behavioural advertising cookies. These cookies help to track your browsing behaviour in order to create a profile to determine relevant advertisements for you.
 • Social sharing cookies. Cookies required to log you into your social networks in order to share contents.
 
WHAT IS LOCAL STORAGE?
A local storage is a file created by a website in your device. Cookies are just one type of local storage, but there are others. It is important that you know them so you can block them or delete the data stored by them:
 • Browser local storage. Some websites use the browser’s “sessionStorage” and “localStorage” to store data; “sessionStorage” is stored temporarily, but the “localStorage” is persistent. You may erase them by deleting your browser’s history.
 • Flash local storage (“Flash Local Shared Objects”). Flash is a browser plug-in used to add Interactive and multimedia content into websites. Flash can store data in your device.
 • Silverlight local storage (“Isolated Objects”). Silverlight is a browser plug-in used to add Interactive and multimedia content into websites. Silverlight can store data in your device.
 • A web beacon is a tracking method that consists of an image embedded into a website. When your browser connects to the server where the image is located to download it, your access is tracked. Some times web beacons are very small or transparent images so the user is not aware of them.
 WHAT ARE THIRD-PARTY COOKIES?
any websites incorporate features/functions provided by third parties, like:
Analytics on website usage.
 • Interactive maps.
 • Videos and multimedia elements.
 • Social-sharing buttons.
 • Advertisements.
The providers of these functions may use cookies and local storage to track your browsing behaviour in order to create a profile to show you advertisements targeted to your interests.
Some of these functions track your browsing in order to create a profile of your interests, so they can show you advertisements that are relevant to you. Cookies and local storage are tools that help to collect your browsing behaviour.
 
HOW DO I BLOCK OR DELETE THE COOKIES?
The majority of web browsers allow you to disable completely the use of Cookies. They also allow you to delete cookies created by specific domains/websites. To find out how to do it, please refer to your browser’s help page.

The information is also covered in web browser’s online support pages:

 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-cookies
 • Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=es_ES
 • Safari for IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265
 • Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Some information may be stored in your browser’s local storage, Flash local storage and Silverlight local storage. To delete it:

 • To delete browser’s local storage please delete the browser’s history.
 • To delete Flash local storage, please refer to Adobe help pages: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
To prevent the use of cookies by Google Analytics:

 • Google Analytics Opt-out Browser Add-on, you may download it at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
To get help on other browsing software or any question regarding the cookies used by this website, please contact us by e-mail at info@motival.life.

Remember: if you block cookies, it is possible that certain services or functions do not work properly.